Απαλλαγές από μαθήματα καταρτιζομένων των ΙΕΚ

Αιτήσεις απαλλαγής από μαθήματα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΙΕΚ από την Τετάρτη 09/10 έως 16/10.

Η διαδικασία απαλλαγής από μαθήματα, ορίζεται ως εξής:

I. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχουν κατοχυρώσει καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες των ΙΕΚ,
γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες
β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης
γ) έχουν συνημμένα:
i) Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου

II. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων οι οποίοι είναι
απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες
β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης
γ) έχουν συνημμένα:
i) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
ii) Αναλυτική βαθμολογία και
iii) Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν στα
μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας χρονικής
περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οδηγός
σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα ύλη.

ΙΙΙ. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων,
γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες,
β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης
γ) έχουν συνημμένα:
i) Τα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή του από τα μαθήματα που αιτείται.

Comments are closed.