ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από τη Δευτέρα 16-09-2019 έως και την Παρασκευή 20-09-2019 από τις 15:00 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στο
ΔΙΕΚ Μεταξουργείου για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι
οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
 • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου,
  Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης
  βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων
  τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
 • Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε
  οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).
  Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.grΣημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά,
  ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν.
  4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).
  Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα
  φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα
  αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα
  από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες
  και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου
  που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
  τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα
  έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους
  αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για
  σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα
  δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση
  στο φάκελο εγγραφής.
  Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων
  του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα
  προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Comments are closed.