Όλα όσα θέλω να μάθω για την εγγραφή στα ΔΙΕΚ

 • Τι ειδικότητες έχετε;
  Αναμένεται πίνακας με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στην ιστοσελίδα http://www.gsae.edu.gr/el/ (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης) είμαστε σε αναμονή για τις ειδικότητες θα λειτουργήσουν τη νέα χρονιά
 • Πως κάνω αίτηση ;
  Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω internet στην οποία δηλώνουν στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, ΑΜΚΑ και σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων στο ΙΕΚ που επέλεξαν. Η ιστοσελίδα, οδηγίες και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων, ανακοινώνονται με σχετική προκήρυξη περίπου μετά τα μέσα Αυγούστου. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται πίνακες αξιολόγησης ανά ΙΕΚ και ειδικότητα και δίνεται προθεσμία για την οριστικοποίηση των εγγραφών. Όσοι υποψήφιοι και έχουν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά

 

 • Τι δικαιολογητικά προσκομίζονται για την οριστικοποίηση της εγγραφής μου αφού επιλεγώ σε κάποιο ΙΕΚ;
  Για την εγγραφή ο υποψήφιος υποβάλλει προς το ΙΕΚ τα κάτωθι δικαιολογητικά :1. Πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή αποδεικτικό σπουδών, βαθμολογία και για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα πρωτότυπος τίτλος η επίσημη μετάφραση του και ισοτιμία
  2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό Δήμου για και για αλλοδαπούς εκτός ΕΕ διαβατήριο και άδεια παραμονής ενώ για ομογενείς ταυτότητα ομογενούς
  3. Αν δηλωνει τρίτεκνος/πολύτεκνος/προστάτης οικογενείας/μονογονεϊκή οικογένεια, πιστοποιητικό από το δήμο με εξάμηνη ισχύ
  4. για την απόκτηση προϋπηρεσίας βεβαίωση από το ΙΚΑ ή από δημόσια υπηρεσία που να βεβαιώνει τα ημερομίσθια και το επάγγελμα ή από την εφορία που να προκύπτει ο χρόνος άσκησης του επιτηδεύματος

 

 • Πώς μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι
  Μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζομένων γίνεται βάσει:
  1.βαθμό απολυτηρίου
  2.προϋπηρεσία στην ειδικότητα (για κάθε 3, 6, 9, ή 12 μήνες προϋπηρεσία λαμβάνεται αντίστοιχα 2, 3, 4, ή 6 μόρια)
  3. χρόνος λήψης του απολυτηρίου σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (για 1,2,3 ή περισσότερα από τρία χρόνια από τη λήψη του απολυτηρίου δίνονται 10, 7, 5 και 2 μόρια αντίστοιχα)
  4.για τρίτεκνους/μονογονεϊκή οικογένεια/προστάτη οικογενείας και τέκνο μονογονεϊκής 3 μόρια
  5.για πολύτεκνους 5 μόρια
  Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου η τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων σύμφωνα με απόφαση των Δ.Δ.Β.Μ.

Comments are closed.