Απαλλαγές μαθημάτων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους καταρτιζόμενους ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για απαλλαγές σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2019Α από την Τετάρτη 6-03-2019 έως την Τετάρτη 13-03-2019. Όσοι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά απαλλαγής στο προηγούμενο εξάμηνο δε χρειάζεται να τα προσκομίσουν εκ νέου παρά μόνο να συμπληρώσουν την νέα τους αίτηση. (Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν προσκομίσει απόσπασμα του Οδηγού Σπουδών και όχι ολόκληρο τον Οδηγό, εκτός από την αίτησή τους θα πρέπει να προσκομίσουν και το αντίστοιχο τμήμα του Οδηγού που περιέχει τις πληροφορίες για το μάθημα για το οποίο θέλουν να απαλλαγούν)

Η ακολουθητέα διαδικασία απαλλαγής από μαθήματα, ορίζεται ως εξής:
I. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχουν κατοχυρώσει καταρτιζόμενοι σε
ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες β)
έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης γ) έχουν συνημμένα:
i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
ii) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου
II. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων
οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι
οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα
της αίτησης γ) έχουν συνημμένα:
i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
ii) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
iii) Αναλυτική βαθμολογία και
iv) Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν
στα μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας
χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται
οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα
ύλη.
III. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω
περιπτώσεων, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:
α) είναι σαφώς διατυπωμένες
β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης
γ) έχουν συνημμένα:
i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
ii) Τα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή
του από τα μαθήματα που αιτείται.

Comments are closed.