Μετεγγραφές καταρτιζομένων για το εαρινό εξάμηνο 2019 Α

Σας ενημερώνουμε ότι  οι καταρτιζόμενοι-ες που επιθυμούν μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ ιδιωτικό ή δημόσιο μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ, ώστε να παραλάβουν αντίγραφο του ατομικού τους φακέλου και να τον προσκομίσουν στο ΙΕΚ στο οποίο θέλουν να μετεγγραφούν αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων επίδοσης του χειμερινού εξαμήνου 2018Β ως την Παρασκευή  22/02/2019  και ώρες 15.00-21.00, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΙΕΚ:

Άρθρο 17 – Μετεγγραφές

  1. Μετεγγραφές καταρτιζομένων δύνανται να πραγματοποιούνται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη του εαρινού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι όπως, λόγοι υγείας, αλλαγής τόπου διαμονής, μετεγκατάστασης σπουδαζόντων αδελφών κλπ. Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. Οι αιτήσεις μετεγγραφής διαβιβάζονται, μαζί με την εισήγηση του Διευθυντή του ΙΕΚ στο οποίο επιθυμεί να φοιτήσει ο καταρτιζόμενος, στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εγκρίνονται ή απορρίπτονται με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος καταρτίζεται στο ΙΕΚ που είναι γραμμένος.
  2. Προϋποθέσεις μετεγγραφών από Ιδιωτικό σε Δημόσιο ΙΕΚ είναι οι κάτωθι :

α) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννιά (9.000 €) χιλιάδες ευρώ,

β) εξέταση δυνατότητας υποδοχής από το Δημόσιο ΙΕΚ.

Comments are closed.